Registratie recreatieobjecten in de BAG

De provincie Gelderland heeft met een financiële impuls van het ministerie van BZK onder andere het project ‘Recreatieobjecten adressen toekennen’ uitgevoerd. Het project is erop gericht om gemeenten te informeren over de mogelijkheden om aan recreatieobjecten adressen toe te kennen en gemeenten hierin praktische ondersteuning te bieden om zo de BAG-medewerkers niet extra te belasten.

Geplaatst op 16-07-2020

Samenwerking ANTEA en Ariadne

De praktische ondersteuning is in samenspraak met gemeenten en in samenwerking met ANTEA en het Ariadne project vormgegeven. Er is afstemming gezocht met het programma Vitale Vakantieparken Veluwe en het Kadaster. De ondersteuningswerkzaamheden door ANTEA zijn in 2019 en begin 2020 uitgevoerd. De gemeenten die gebruik hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod hebben de aangeboden ondersteuning gewaardeerd.

Resultaten bekend

Inmiddels is het project afgerond. In totaal hebben negen gemeenten uit verschillende regio’s – waaronder de Veluwe, Achterhoek en Gelderland-Zuid – gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod en zijn er 9.503 recreatieobjecten genummerd. De resultaten zijn beschreven in een eindverslag dat de provincie graag wil delen met andere gemeenten en provincies. Tevens is aan het eindverslag een verdiepende analyse van ANTEA toegevoegd van de bestaande wet- en regelgeving (inclusief jurisprudentie), waarin de mogelijkheden en gevolgen voor gemeenten inzichtelijk worden gemaakt wanneer zij een adres toekennen aan een recreatieobject.

Belangrijke stap in de formele objecten- en personenregistratie

Met dit project is een belangrijke eerste stap gezet in de formele registratie van objecten en personen op vakantieparken en de basis gelegd voor het verkrijgen van meer inzicht in de situatie en problematiek op vakantieparken. Het project draagt ook bij aan het verrijken van het stelsel van landelijke basisregistraties en daarmee aan de informatiepositie van de overheid en maakt informatie-uitwisseling mogelijk.

Het project krijgt een vervolg

Vanwege het belang heeft de provincie Gelderland besloten dit project een vervolg te geven. Andere Gelderse gemeenten die alsnog gebruik willen maken van het ondersteuningsaanbod kunnen contact opnemen met de provincie: Farshid Keivani, adviseur Weerbaarheid (f.keivani@gelderland.nl). Op deze manier zorgt de provincie voor ontzorging van gemeenten en het ondersteunen in een kwaliteitsslag. Dit alles gebeurt volgens de geldende wet- en regelgeving voor wat betreft de correcte afbakening.