Partners

Ondertekenaars

Ministerie van BZK

Ministerie van BZK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Wonen, draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK is ondertekenaar van de Actie-agenda namens het Rijk.

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

12 gemeenten werken samen met de provincie Drenthe, RECRON en het Recreatieschap aan het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van Drenthe. Om onze ambitie waar te maken werken we als Vitale Vakantieparken Drenthe samen met recreatieondernemers en vele andere betrokkenen om Drenthe als toeristische topbestemming op de kaart te zetten.

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Als partner van de VeluweAlliantie werkt de provincie Gelderland samen met 11 gemeenten op de Veluwe in het programma vitale vakantieparken; gericht op een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Daarnaast is de provincie Gelderland, samen met Gelderse gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en de provincie Gelderland partner in het Ariadne project. Vanuit dit project worden gemeenten ondersteund in het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit op en rondom vakantieparken in Gelderland.

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

pilotgemeenten met andere gemeenten en provincies via bijvoorbeeld leerkringen. We verkennen hoe we gemeenten bij hun integrale aanpak van vakantieparken kunnen ondersteunen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht, handhaving en naleving van de wetten in het sociaal domein, waaronder aanpak van problematiek op vakantieparken via een Interventieteamproject.

HISWA-RECRON

HISWA-RECRON

HISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie. HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden, en behartigt de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). GGD GHOR Nederland is de belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. GGD’en vervullen een essentiële rol op het gebied van jeugdgezondheid en zorg voor kwetsbaren. In overleg met gemeenten kunnen de GGD’en mede daardoor goede ondersteuning bieden bij de invulling van de wettelijk taak van de openbare geestelijke gezondheidszorg in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in relatie tot vakantieparken.

Vereniging Valente

Vereniging Valente

Vereniging Valente is de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen. De branchevereniging vertegenwoordigt tientallen instellingen en instanties uit het hele land, verbindt duizenden professionals en zorgt voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij. Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie.

Leger des Heils Welzijns- en Gezondsheidszorg

Leger des Heils Welzijns- en Gezondsheidszorg

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen.

Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC)

Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC)

LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) ondersteunt, samen met de tien RIEC’s (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum), partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Doel is samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Het LIEC ondersteunt de RIEC’s daarbij op verschillende vlakken zoals kennisdeling en -ontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT.

Actiehouders

Gemeente Zundert

Gemeente Zundert

De ervaring die Gemeente Zundert opdeed op campingpark Fort Oranje is van toegevoegde waarde in de actie-agenda vakantieparken. Met hun expertise en ervaring ondersteunen ze voornamelijk op het gebied van ondermijning en het bespreekbaar maken van de misstanden. Ze stelden bijvoorbeeld in samenwerking met AKD Advocaten de Juridische Handreiking Handhaving op vakantieparken voor gemeentejuristen op.

Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad

In de opzet van de Actie-agenda Vakantieparken heeft Gemeente Meierijstad een belangrijke rol gehad in het toevoegen van de sociale component.

GGD West-Brabant

GGD West-Brabant

De GGD zet zich in voor kwetsbare groepen in onze samenleving, met name voor de kinderen. Directe aanleiding voor betrokkenheid bij het maatschappelijke vraagstuk van permanente bewoning op vakantieparken was de omvangrijke sociale problematiek op camping Fort Oranje in Rijsbergen. Permanente bewoning gaat in een deel van de gevallen samen met vormen van sociale problematiek, waaronder armoede en criminaliteit. GGD West-Brabant heeft vanuit een intensieve samenwerking met gemeenten, organisaties uit het sociaal domein en huisvesting een werkwijze ontwikkeld voor omgaan met multi-problematiek van bewoners op vakantieparken. Daarnaast heeft ze onderzoek uitgevoerd naar het in beeld brengen van bewoners, hun perspectieven en dilemma’s. In dit proces was aandacht voor het contrast tussen leefwereld van bewoners en systeemdenken van organisaties en overheid. De GGD West-Brabant zet haar ervaringen in in een 8-tal gemeenten in West-Brabant en adviseert op vraag ook andere gemeenten/provincies in het land. Zo proberen we bij te dragen aan het inzicht dat iedereen (eigenaar, bewoner, gemeente (sociaal domein, veiligheid, wonen, ro en recreatie) veel te winnen heeft bij een preventief perspectief en de betrokkenheid van het sociaal domein in de aanpak vakantieparken.

RIEC Zeeland-West-Brabant

RIEC Zeeland-West-Brabant

Het RIEC Zeeland West-Brabant was nauw betrokken bij het opzetten van de Actie-agenda op gebied van ondermijning. Zij verbinden informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties en stimuleren en ondersteunen de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Programma Vitale Vakantieparken

Programma Vitale Vakantieparken

Op de Veluwe werken elf gemeenten en de provincie nauw samen met ondernemers en vele andere partijen aan tal van vraagstukken die spelen op en rond de bijna 500 vakantieparken in de regio. Deze aanpak heeft als doel een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te creëren. Er wordt gezamenlijk en in samenhang gewerkt aan Innovatie, Herstructurering, Veiligheid en Sociale vraagstukken. Met hun jarenlange expertise en connecties, dragen zij bij aan de Actie-agenda Vakantieparken.